MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMAL. SAN. VE TİC.A. Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. (şirket ) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla, mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.mpg.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMAL.SAN. VE TİC.A. Ş.  Kişisel Veri Saklama ve İmha politikasında açıklanmıştır.

 Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,  Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bağlı olduğumuz Bera Holding A.Ş. ve Holding bünyesindeki yurt içi Şirketlerine, hissedarlarımıza, yurtiçinde doğrudan veya dolaylı iştirakimiz bulunan şirketler, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.mpg.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMAL.SAN. VE TİC.A. Ş. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında yer verilmiştir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız;

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

§  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize ait ‘www.mpg.com.tr’ adresinde yer alan ‘Başvuru Formu’  doldurulduktan sonra aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda  iletebilirsiniz

(a)        Başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı

ile şirketin 2.Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi No:14 Selçuklu/KONYA adresine gönderilmesi,

(b)   Başvuru formunu doldurulup güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun mpgmakina@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.

(c) Başvuru formunu mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle mpg@mpg.com.tr mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi.

         Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.